TL Klondike

Scouts B.S.A. Division

  • First Place: Troop 110 Ninja Bacon
  • Second Place (tied): Troop 137 Scorpions
  • Second Place (tied): Troop 137 Raccoons

Webelos Division

  • First Place (tied): Pack 32 Purple Penguins
  • First Place (tied): Pack 3 Bush Bandits
  • Third Place: Pack 66 Huskies

Final Scores - TL Klondike 2020Klondike Resources


Klondike Check-In Paperwork